Inclusion App

Strona główna

Zgodnie ze wspólnymi, podstawowymi zasadami i inicjatywami UE w dziedzinie integracji „do integracji niezbędna jest podstawowa znajomość języka, historii i instytucji przyjmującego społeczeństwa; umożliwienie imigrantom zdobycia tej podstawowej wiedzy jest niezbędne do pomyślnej integracji” oraz „Wysiłki edukacyjne mają kluczowe znaczenie dla przygotowania imigrantów, a zwłaszcza ich potomków, do odnoszenia większych sukcesów i aktywniejszego uczestnictwa w społeczeństwie”.

Program Erasmus+ ma na celu promowanie równości i włączenia poprzez ułatwienie dostępu dla osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych i mających mniejsze możliwości w porównaniu do ich rówieśników.

Należy przyspieszyć możliwości uzyskania edukacji osób, które otrzymują zezwolenie na pobyw w państwie, poprzez obniżenie progu szkolenia integracyjnego jak i szkolenia po nim.