Νέα για την ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης

Νέα για την ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης

Η συνεργατική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό διαχωρισμένο σε ενότητες για την ανάγνωση, τη γραφή, την ομιλία, την προφορά και τη γραμματική. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης βασίζεται σε εκτενή έρευνα και καλές πρακτικές για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα εργαλεία της πλατφόρμας αποτελούν όλα αυτά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και εκμάθησης στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του έργου (στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας βρίσκεται το εικονίδιο “M”, το οποίο μας ανακατευθύνει στην πλατφόρμα μάθησης). Το περιεχόμενο έχει βασιστεί σε εκτενή έρευνα και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από όλες τις χώρες εταίρους. Αυτή η πύλη στοχεύει να εντοπίσει και να προωθήσει μεθόδους, πρακτικές, έργα, πολιτικές και μεθόδους μάθησης που βοηθούν τους πρόσφυγες να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής.